În continuare extras din Strategia de dezvoltare a turismului Telița.docx

 • Strategia de dezvoltare a turismului local în comuna Telița, pentru perioada 2018-2023 „Turism pentru oameni, oameni pentru turism” şi
 • Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018 – 2020.

Obiectiv general

Impulsionarea activității turistice în localitatea Telița prin dezvoltarea turismului receptor.

Obiective specifice:

 1. Valorificarea potențialului turistic local şi promovarea imaginii localității Telița ca destinație turistică;
 2. Amenajarea și dezvoltarea obiectivelor turistice locale;
 3. Sporirea nivelului de pregătire a cadrelor de specialitate şi a calităţii serviciilor turistice în comuna Telița;
 4. Atragerea investițiilor în domeniul turismului la nivel de comunitate, incurajarea localnicilor de a investi în sfera turismului
 5. Modernizarea tehnologică a industriei turistice prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate

Pentru realizarea obiectivelor prezentei Strategii sînt preconizate direcţii concrete de acţiune, expuse în continuare pentru fiecare dintre obiectivele specifice.

Obiectivul specific 1. Valorificarea potenţialului turistic local şi promovarea imaginii satului Telița ca destinaţie turistică.

Pentru realizarea prezentului obiectiv sînt stabilite următoarele acțiuni.

 • Diversificarea instrumentelor de promovare turistică va conține elaborarea unei politici de promovare a potențialului turistic şi a planurilor de marketing, elaborarea, editarea şi difuzarea materialelor promoţionale: spoturi publicitare, hărţi, ghiduri turistice,organizare de evenimente cu caracter turistic, utilizarea Mărcii localității Telița în materiale promoționale, participarea la expoziții de pofil în ţară şi peste hotare etc.
 • Includerea potențialului turistic local în circuitul turistic național se va realiza prin certificarea rutelor şi obiectivelor turistice, conectarea la rutele turistice naţionale (de ex. „Drumul vinului”, „Drumul laptelui”, „Drumul mănăstirilor”, „Bijuterii medievale”) etc.
 • Valorificarea formelor de turism active la etapa actuală va conţine activități privind dezvoltarea turismului rural, balnear, religios, de excursii.
 • Dezvoltarea formelor de turism ce necesită a fi impulsionate va conţine activităţi privind dinamizarea turismului cultural, gastronomic,social, sportiv,automobilistic, de week-end, nostalgic şi ecologic.
 • Dezvoltarea unor forme de turism de perspectivă va conţine implementarea activităţilor care ar impulsiona dezvoltarea turismului de aventură.
 • Diversificarea şi valorificarea tipurilor de agrement se va realiza prin promovarea locaţiilor şi a tipurilor de agrement, cu includerea ulterioară a acestora în ofertele turistice.
 • Îmbunătăţirea colaborării cu agenţii pieţei turistice din Republica Moldova. Realizarea acţiunii va conţine organizarea negocierilor cu agentii pietei d eturism pentru organziarea excursiilor in localitate.
 • Colaborarea cu diaspora pentru promovarea imaginii localității şi atragerea turiştilor străini se va realiza prin promovarea activa pe rețelele de socializate, organizarea, în comun cu reprezentanţii diasporei, a acţiunilor de promovare a satului si a siturilor de atracție turistica.

Obiectivul specific 2. Amenjarea si dezvoltarea obiectivelor turistice locale;

 • Efectuarea zonării obiectivelor turistice locale va conţine:
  • inventarierea şi evidenţa patrimoniului turistic care se va realiza prin completarea Registrului turismului local în conformitate cu structura acestuia şi actele oficiale de înregistrare a patrimoniului turistic.
  • evaluarea potenţialului turistic material si imaterial din localitate în conformitate cu conţinutul Registrului National al turismului şi efectuarea zonării turistice în conformitate cu normele metodologice aprobate;
  • includerea în Planul de Amenajare a Teritoriului a zonelor turistice evidenţiate.
 • Modernizarea infrastructurii turistice şi amenajarea destinaţiilor turistice se va realiza prinimplementarea proiectelor în domeniul turismului, finanţate din diverse surse, dar, în special, din Fondul de dezvoltare regională.
 • Crearea unei Zone turistice-pilot. Scopul prezentei acțiuni este crearea unei Zone turistice-pilot cu infrastructură adecvată, care va servi drept model de dezvoltare turistică locala.
 • Crearea unui mecanism eficient de colaborare cu autoritățile publice locale din vecinătate pentru a creste interesul turiștilor pentru yona riverana a satelor din raionul Anenii Noi. Activitățile în cadrul acțiunii sânt orientate spre:
  • desemnarea persoanelor responsabile de dezvoltare a turismului în cadrul autorităţilor publice locale si a GAL-ului Serpentina Nistrului;
  • instruirea responsabililor de dezvoltare a turismului în cadrul autorităţilor publice locale;
  • coordonarea, cu Agenţia Turismului, a elaborării şi implementării documentelor de politici locale de dezvoltare a turismului;
  • dezvoltarea capacităților de operare a centrului local de informare şi promovare turistică;
  • crearea şi valorificarea drumețiilor turistice locale;
  • crearea registrului local al turismului;
  • elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea turismului rural in satul Telita.

Obiectivul specific 3. Sporirea nivelului de pregătire a cadrelor de specialitate şi acalităţii serviciilor turistice.

 • Organizarea de traninguri pentru prestatorii locali de servici turistice.
 • Diversificarea posibilităților de perfecţionare a cadrelor şi implementarea unor planuri de perfecționare a cadrelor, organizarea unor seminare, conferinţe, mese rotunde tematice, schimb de experienţă, perfecţionarea specialiştilor din domeniu peste hotare, instruirea operatorilor privind formarea pachetelor turistice prin intermediul tehnologiilor informaționale, etc.
 • Sporirea nivelului de respectare a standardelor de calitate în turism se va realiza prin:
  • intensificarea procesului de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei, care conţine: evidenţa tuturor structurilor de cazare, identificarea structurilor de cazare neclasificate, clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei;
  • verificarea nivelului de calitate a serviciilor turistice prestate de către agenţii pieţei turistice se va realiza prin efectuarea de controale tematice cu privire la activitatea agenţilor pieţei turistice etc.

Obiectivul specific 4. Atragerea investițiilor în domeniul turismului la nivel de comunitate, incurajarea localnicilor de a investi in sfera turismului

 • Identificarea şi valorificarea oportunităţilor investiţionale va conţine elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare din fonduri naţionale şi internaţionale, atragerea proiectelor investiţionale şi granturilor în industria turistică, promovarea oportunităţilor investiţionale în turism la întrunirile mediului de afaceri, organizarea unor evenimente, cum ar fi Forumuri si conferințe locale de investiţii în turism, seminare de instruire pentru scriere şi aplicare de proiecte etc.
 • Susţinerea şi stimularea agenţilor economici din industria turistică care contribuie la dezvoltarea turismului receptor.

Obiectivul specific 5. Modernizarea tehnologică a industriei turistice prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor

 • crearea sitului telitaturistica pentru îmbunătăţirea imaginii localității ca destinaţie turistică prin intensificarea promovării potenţialului turistic local;
 • elaborarea unei politici de marketing privindpromovarea potenţialului turistic local prin intermediul instrumentelor IT moderne;
 • elaborarea conceptului unei PR campanii de promovare a localității pe platforme online ;
 • elaborarea unui pliant de informare și promovare;
 • promovarea spoturilor publicitare prin intermediul companiilor media din ţară;
 • editarea hărţii turistice online a localității Telița;